Leveringsbetingelser

§1. Tilbud og ordrer

 1. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra sælgers side er bindende for sælger og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.
 2. Øvrige aftaler sælger og køber imellem er først bindende, når de er skriftligt bekræftet af sælger.

§2. Priser

 1. Alt salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet.
 2. Alle opgivne priser er ab sælgers lager (Glyngøre), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
 3. Den i ordrebekræftelsen anførte pris reguleres såfremt, der i tiden mellem datoen for ordrens bekræftelse og levering sker ændring af udstyrets fabrikspris.

Køber betaler moms og andre offentlige afgifter med den procentsats/det beløb, sælger skal afregne.

Fremgår det af tilbuddet/ordrebekræftelsen, at der er tale om import i en bestemt valuta, vil salgsprisen blive reguleret med forskellen mellem valutakursen anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller i mangel af samme heraf, som var gældende på dette tidspunkt, og den kurs, der er erlagt af sælger ved sit valutaindkøb, tidsmæssigt dog begrænset indtil 2. bankdag efter sælgers modtagelse af købers rettidige betaling.

Ved afdragsvis betaling fordeles kursdifferencen forholdsmæssigt mellem udbetaling og finansieringssum.

§3. Levering

 1. Ved salg af maskiner, anlæg, dele hertil eller slibematerialer, anses handlen - medmindre andet fremgår af tilbud eller købskontrakt - som indgået ab sælges lager (Glyngøre).
 2. I mangel af anden aftale vælger sælger frit transportmiddel og transportvej.
 3. Ved varer, der monteres af sælger, er det solgte leveret, når varerne er afprøvet og justeret til de ydelser, der er aftalt mellem parterne. Såfremt afprøvning og justering ikke kan foretages på grund af købers forhold, anses leverancen for leveret, når der er forløbet 8 dage efter, at sælger har afsluttet montagen. Såfremt varerne tages i brug af køber forinden levering i henhold til ovenstående, er foretaget, betragtes levering som værende sket fra ibrugtagningen.
 4. Sælger hæfter ikke for forsinkelser eller manglende levering, som skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandører, transporthindringer, force majeure, valutarestriktioner, materiale- eller personalemangel, strejke, lockout eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt udenfor sælgers kontrol. Sælger hæfter herudover kun for forsinkelse eller manglende levering, hvis denne skyldes, at sælger har handlet groft uagtsomt. I de tilfælde, hvor sælger ovenfor har forbeholdt ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. Leveringstiden forlænges i så fald med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. Såfremt leveringshindring, der skyldes en eller flere af ovennævnte omstændigheder, kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere handlen, uden det skal anses for misligholdelse.
 5. Ved salg af varer, der indrettes efter købers tegninger, beskrivelser eller bestilling, er køber ikke berettiget til at hæve købet på grund af forsinkelse, der skyldes underleverandørens forsinkede leverance til sælgeren.
 6. Sælger er i intet tilfælde forpligtiget til at yde erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 7. Producentens sædvanlige brugsanvisning følger på producentlandets sprog eller på et af hovedsprogene, dog skal sikkerheds- og sundhedsmæssige forskrifter efter dansk lovgivning være på dansk. Sælgeren forsyner senest ved leveringen køberen med EU-overensstemmelseserklæring for maskinen jvf. EU’s maskindirektiv. Sælger er uden ansvar for fejl/mangler og skader, som opstår som følge af reparation, ændring, eller ombygning af varen, der ikke er foretaget af leverandørens tekniske personale. Sælgers ansvar er endvidere betinget af, at der er anvendt originale eller identiske reservedele, ligesom sælgers tekniske personale eller personale udpeget af sælger, skal anvendes ved service.

§4. Betaling

 1. Den fastsatte betaling, erlægges af køber kontant ved levering, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.
 2. I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salget som sket med ejendomsforbehold, således at det forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling har fundet sted. Såfremt varen ikke er leveret på kredit, skal varen betales på sælgers anfordring. Betaler køber ikke rettidigt er sælger berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen og indtil betaling sker. Rentesatsen kan når som helst med bindende virkning for køber ændres af sælger, hvilket vil fremgå af sælgers månedlige kontoudtog til køber. For købekontrakter gælder dog særlige regler. Sælger kan forlange, at der udskrives forsikringsdeklaration og købekontrakt på sælgers vilkår, samt at der udstedes en erklæring om betalingsformidling. Hvis købskontrakt/leasingkontrakt ikke omgående returneres behørigt underskrevet, er hele restkøbesummen straks forfalden til betaling/er leasingkontrakten misligholdt.
 3. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har transporteret sin ret til.
 4. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.

§5. Reklamation og mangler

 1. Køber skal straks, når varen er leveret, foretage fornøden undersøgelse af denne.
 2. Hvis køber herefter har en reklamation, skal den meddeles skriftlig med angivelse af, hvori manglen består, overfor sælger senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel.
 3. Såfremt det for nyt udstyr, forbrugsvarer og nye reservedele inden for 12 måneder efter leveringsdagen, hvilket normalt vil sige faktureringsdatoen, af køber kan påvises, at der foreligger konstruktions- eller materialefejl, udbedres disse i samme udstrækning, som sælgers leverandør, i henhold til deres leveringsbetingelser, har påtaget sig ansvaret i relation til sælger. Leverandørernes leveringsbetingelser fremsendes derfor gerne på begæring.
 4. Dokumenterer køber af nyt materiale, at der er mangler i konstruktion, materialer eller fremstilling af nogen leverede dele, har køber alene krav på, at sælger efter eget valg vederlagsfrit ombytter og/eller reparerer eller ændrer mangelfulde dele. Herudover afholder køber alle udgifter, herunder udgifter til forsendelse, arbejdsløn og andre udgifter i forbindelse med demontering og montering m.v.
 5. Undlader køber at reklamere i overensstemmelse hermed, kan misligholdelse ikke senere gøres gældende. Viser reklamationen sig at være ubeføjet, har sælger krav på erstatning for ethvert tab, der er en følge af den ubeføjede reklamation. Sælgers ansvar bortfalder, hvis han ikke får lejlighed til at besigtige manglen, før der foretages indgreb i det leverede materiale. Det er en forudsætning for sælgers ansvar, at køber ikke har foretaget konstruktionsændring vedrørende varerne, repareret disse med uoriginale reservedele eller tilsidesat sælgers vejledning om installation, betjening og service. Mangler opstået som følge af overlast usædvanlig brug eller almindeligt slid omfattes ikke af sælgers ansvar.

5A. Dele som maskinfabrikant eller komponentleverandør ikke yder nogen form for garanti på, er ikke omfattet af sælgerens pligt til at erstatte sådanne reservedele i    reklamationsperioden.

 1. Udstyret forudsættes anvendt svarende til 37 timers arbejdsuge, i modsat fald afkortes perioden forholdsmæssigt. Sælger hæfter ikke for reparationer og udskiftning, der skyldes naturlig slitage eller urigtig behandling af det solgte.
 2. Sælger er aldrig forpligtet til at betale køber erstatning for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

§6. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

 1. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis køber dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed fra sælgers side eller fra anden persons side, for hvem sælger har ansvaret.
 2. Skader, forsinkelser og andre forhold opstået som følge af købers manglende færdigheder i betjening af varen, uegnede materialer samt forkerte metoder, er sælger uvedkommende. Sælgers afhjælpning af forhold opstået som følge af ovennævnte bliver således beregnet til gældende takster.
 3. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.
 4. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab.
 5. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar direkte overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående afsnit.
 6. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
 7. Sælger og køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. De indbyrdes forhold mellem køber og sælger afgøres dog altid ved sælgers værneting.

§7. Højeste erstatningssum

Sælgers eventuelle erstatningsansvar overfor køber i henhold til § 5 og § 6 kan aldrig beløbsmæssigt overstige Dkr. 100.000,00 for et skadestilfælde. Ved et skadestilfælde forstås samtlige beskadigelser, der skyldes samme fejl eller forsømmelse.

§8. Brugte maskiner

 1. Bytte. Såfremt der i forbindelse med en aftale om salg af udstyr aftales, at sælger som led i betalingen for det solgte (udstyr) skal tage brugt udstyr i bytte, er aftalen fra sælgers side betinget af, at køber oplyser om eventuelle mangler, funktionsdygtighed samt eksisterende beskyttelsesforanstaltninger ved det brugte udstyr. Alt tilbehør skal medfølge. Køber indestår for, at det brugte udstyr er frit og ubehæftet. Det forudsættes, at det ibyttetagne udstyr er i samme stand ved overdragelsen som på aftaletidspunktet.

Skal sælger foretage demontering, er køber både i og uden for normal arbejdstid, pligtig til at give adgang til, at udstyret udtages af bygningen på den måde, sælger anser for mest hensigtsmæssig.

 1. Salg. Medmindre andet skriftligt er aftalt, sælges brugt udstyr som beset og køber bekendt uden ansvar for sælger for eventuelle mangler, bortset fra svig vanhjemmel. Eventuelle ekstraomkostninger for ibrugtagning afholdes af køber.
 2. Retur. Ved maskiner eller udstyr, der returneres pga. fortrydelse eller fejlbestilling fra kundens side opkræves 10% af købsprisen. Dette vedrører naturligvis ikke defekte varer, fejltagelser eller forkert rådgivning fra sælgers side.

§9. Tegninger og beskrivelser.

Alle oplysninger, som er anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og lignende er omtrentlige og ikke bindende. Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af sælgers ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

Enhver tegning og/eller teknisk beskrivelse eller illustration eller lignende, der udleveres til køber til brug ved installation eller montering af anlæg og andre produkter, forbliver sælgers ejendom og må ikke uden forudgående skriftligt samtykke anvendes, kopieres eller forelægges tredjemand, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab, og skal straks efter brugen tilbageleveres til sælger.

§10. Montage

 1. Hvis sælger har forpligtet sig til montage af solgte varer, forudsættes det, at alle nødvendige installationer er udført efter gældende forskrifter, og energien findes i tilstrækkelig og konstant mængde. Fejl foranlediget af mangler og fejl i installationer afhjælpes for købers regning efter gældende takster (eksempler herpå kan være: For stort vandindhold i trykluft, manglende og utilstrækkelig jordforbindelse til el, elektriske støjpåvirkninger, forkert udsugningsmængde). Køber er forpligtet til at træffe alle forberedelser, der er nødvendige for øjeblikkelig, fortsat og uhindret gennemførsel af montagearbejdet fra leveringstidspunkt at regne. Hvis køber ikke opfylder denne forpligtelse, er sælger berettiget til frit at vælge afhjælpningsforanstaltninger, og køber er pligtig til at betale for udgifter i forbindelse hermed efter regning.
 2. Køber er uberettiget til at tage udstyret i drift før den formelle aflevering er gennemført. Såfremt køber tilsidesætter dette, ophører sælgers montage- og igangsætningsbistand, og varen er hermed overtaget og accepteret endeligt af køber.

§11. Tvistigheder

Alle uoverensstemmelser vedrørende nærværende salgs- og leveringsbetingelser og leverancer fra sælger afgøres ved sælgers værneting og efter dansk retsregler.

§12. Personoplysninger - GDPR

Flex Trim foretager registrering af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere vores produkter til jer på bedste vis.

Personoplysningerne registerets hos Flex Trim og opbevares så længe man er kunde hos os, herefter slettes oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger via www.Flex-trim.com sikre vi, at det altid sker ved afgivelse af udtrykkeligt samtykke, således at du er informeret om hvilke oplysninger der indsamles ex. Branche, navn, e-mail osv.

Direktøren, salg/markedsføring og bogholderi har adgang til de oplysninger som registreres.

Den dataansvarlig hos Flex Trim er direktøren.

Vores kundeoplysninger bliver ikke krypteret.

Oplysninger afgivet til Flex Trim videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev registrerer vi jeres e-mail, firmanavn, navn og branche (Metal, komposit eller træ).

Som registreret hos Flex Trim har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.

Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Flex Trim A/S via e-mail info@flex-trim.com.

§13. Ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er altid gældende, med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

 

Administrer samtykke til cookies

For at give dig den bedste oplevelse bruger vi teknologier såsom cookies til at gemme og/eller få adgang til enhedsoplysninger. Hvis du giver samtykke (at trykke på Godkend Alle) til brugen af disse teknologier, kan vi behandle data såsom browseradfærd eller unikke identifikatorer på dette websted. Hvis du ikke giver dit samtykke (at trykke på Afvis)  eller trækker dit samtykke tilbage, kan visse funktioner blive påvirket negativt.

Funktionsdygtig Altid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.
Præferencer
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.
Statistikker
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål. Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.
Marketing
Den tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.